Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Dommere: Indreberg, Noer, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen