Oppheving fordi avgjørelsen skulle vært fattet av tre dommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2019, HR-2019-1717-U, (sak nr. 19-121363SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

Dahl Media Ltd. mot Designlaboratoriet Ltd. (advokat Trude Marie Mohn King)

Dommere: Øie, Møse, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen