Adgangen til å sette lagmannsretten med jordskiftelagdommer, jf. domstolloven § 12

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juli 2019, HR-2019-1382-U, (sak nr. 19-096957SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Torkjell Solbø) mot C, D (advokat John Christian Eriksson)

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen