Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Dommere: Øie. Møse, Noer

Saken gjaldt spørsmål om avvisning av en omstøtelsessak som er reist av et norsk konkursbo mot et utenlandsk selskap.

Lagmannsretten hadde kommet til at norske domstoler hadde domsmyndighet i saken etter tvisteloven § 4-3 første ledd, og at Oslo byfogdembete hadde saklig kompetanse til å avgjøre omstøtelseskravet etter konkursloven § 145 andre ledd.

Det utenlandske selskapets anke til Høyesterett ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen