Lagmannsrettensrettens begrunnelse for å nekte anke fremmet - Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. desember 2019, HR-2019-2263-U, (sak nr. 19-171878STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Finn Krokeide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Irlin Irgens)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen