Opphevelse av ankenektelse – lagmannsretten unnlot å kommentere betydningen av nytt påberopt vitne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. desember 2019, HR-2019-2269-U, (sak nr. 19-164311STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Dommere: Matningsdal, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen