Begjæring om omgjøring av lagmannsrettens beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot B (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Dommere: Endresen, Møse, Noer

Lagmannsrettens avgjørelse om å sette lagrettens delvis frifinnende kjennelse til side blir stående. 

Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken over lagmannsrettens beslutning. I begrunnelsen viser ankeutvalget til  at lovens vilkår for å kunne sette lagrettens kjennelse til side, er at lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig. Det var ikke grunnlag for å supplere lovens ordlyd med ytterligere vilkår. 

Videre gjelder det ikke krav om at lagmannsrettens beslutning skal begrunnes utover å vise til at lovens vilkår er oppfylt. 

Det var derfor ikke noen feil ved lagmannsrettens beslutning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen