Forholdsmessighetsvurderingen ved midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag for yrkessjåfør

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2019, HR-2019-1055-U, (sak nr. 19-079158STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokatfullmektig Hanne Hareide Skårberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Per Terje Brundtland)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen