Anke over beslutning om oppnevning av sakkyndig - habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. oktober 2019, HR-2019-1848-U, (sak nr. 19-140432STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Adrian Norense Idehen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Patrick Kristoffer Steensby)

Dommere: Matningsdal, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen