Boforringelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. mai 2019, HR-2019-916-U, (sak nr. 19-034642STR-HRET), straffesak, anke over dom 

A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Møse, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen