Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom

A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Dommere: Matheson, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen