Lagmannsrettens silingsavgjørelse i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mars 2019, HR-2019-469-U, (sak nr. 19-015059STR-HRET), straffesak, anke over beslutning,

A (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), B (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), C (advokat Mette Yvonne Larsen), D (advokat Morten Furuholmen), E (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye), F (advokat Petter Bonde), G (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Magnus Brekke Svanberg), H (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Bull, Bergsjø, Sæbø 

Tolv av de 13 tiltalte i Lime-saken har anket tingrettens dom. Med unntak av enkelte poster for en av de tiltalte, henviste lagmannsretten bevisankene i stedet for å behandle ankene over saksbehandlingen, som hovedsakelig rettet seg mot lang saksbehandlingstid.

Utvalget fant at lagmannsrettens begrunnelse for dette var tilstrekkelig, og at den viste at lagmannsretten hadde foretatt en forsvarlig vurdering. 

Kjennelsen gir veiledning for lagmannsrettens kompetanse og begrunnelsesplikt i avgjørelser etter straffeprosessloven § 326. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen