Opphevelse av bostedsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juni 2019, HR-2019-1119-U, (sak nr. 19-074971STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen