Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2019, HR-2019-1003-U, (sak nr. 19-059914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Arvid Malde)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen