Trusler mot offentlig tjenestemann. Lovanvendelse. Ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. juli 2019, HR-2019-1377-U, (sak nr. 19-088712STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Kai Mardon Fiskå) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Østensen, Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen