Strafferett. Anke fra domfelte i sak om vold mot en elev ble ikke tillatt fremmet. Straffeloven § 271

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. september 2019, HR-2019-1719-U, (sak nr. 19-119477STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Simon Ladderud Stende) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Møse, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen