Vold mot offentlig tjenestemann. Saksbehandling. Mangelfulle domsgrunner og feil beviskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. juli 2019, HR-2019-1376-U, (sak nr. 19-102297STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen