Kontraktshjelperansvar

Høyesteretts dom 27. mai 2020, HR-2020-1120-A, (sak nr. 19-151066SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø) mot Alf Brekken og Sønner AS (advokat Trond Skogly)

Dommere: Indreberg, Møse, Normann, Falch, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at hovedentreprenøren ikke kunne holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret for skade underentreprenøren uaktsomt hadde påført et annet objekt enn kontraktsgjenstanden.

Kystverket – byggherren – og Alf Brekken og Sønner AS – hovedentreprenøren – hadde inngått kontrakt om utbedringsarbeider på to frittliggende moloer utenfor Andenes havn. Kontrakten var inngått på grunnlag av standardavtalen NS 8406. Hovedentreprenøren hadde leid inn en underentreprenør til å transportere steinmasser som skulle benyttes til utbedringsarbeidet. Under slepet av lekteren med steinmassene fra havna til en av moloene, ble det påført skade på et seilingsmerke i indre havn. Høyesterett fant det ikke nødvendig å ta stilling til om NS 8406 inneholdt en uttømmende regulering av hovedentreprenørens kontraktsansvar, da hovedentreprenøren i denne saken uansett ikke kunne holdes erstatningsansvarlig overfor byggherren på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret. Høyesterett viste til at rekkevidden av et slikt ansvar må avgjøres etter en konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle, hvor de momentene som her inngikk i ansvarsvurderingen, vil ha betydning.

Dommen gir veiledning for innholdet av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen