Lønnskrav i suspensjonstiden

Høyesteretts dom 3. juni 2020, HR-2020-1157-A, (sak nr. 19-152288SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot X kommune (X kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Anne Margrethe Wittussen)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Kallerud, Ringnes, Høgetveit Berg

En deltidsansatt kvinne fikk ikke medhold i at beregningsgrunnlaget for hennes krav på lønn i den tiden hun var suspendert fra sin stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 tredje ledd, skulle omfatte lønn for ekstravakter hun tidligere hadde påtatt seg.

Arbeidstakeren var ansatt som sykepleier i deltidsstilling. Før hun ble suspendert påtok hun seg ofte ekstravakter. Hun fikk derfor jevnlig utbetalt mer i måneden enn det som fulgte av den avtalte arbeidsplikten. Den ekstra godtgjørelsen varierte fra måned til måned. I suspensjonstiden fikk hun imidlertid bare utbetalt den avtalte lønnen, inkludert de faste og variable tilleggene som fulgte stillingen.

Basert blant annet på lovens ordlyd og forarbeider kom Høyesterett til at ved fastsetting av «den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet», jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 tredje ledd, er lønnen etter arbeidsavtalen, med eventuelle senere justeringer, utgangspunktet. Høyere lønnsutbetalinger fordi arbeidstakeren før suspensjonen hadde påtatt seg frivillige ekstravakter, inngår ikke beregningsgrunnlaget.

Arbeidstakeren var ikke diskriminert fordi hun var deltidsansatt eller på grunnlag av kjønn.

Avgjørelsen fastlegger hvordan arbeidsmiljøloven § 15-13 tredje ledd om lønn i suspensjonstiden skal forstås. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen