Tilbakekreving fra mottaker av for mye utbetalt uførepensjon fra Statens pensjonskasse

Høyesteretts dom 8. juni 2020, HR-2020-1194-A, (sak nr. 19-186097SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Olav Lægreid) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Dommere:  Møse, Normann, Bergsjø, Arntzen, Thyness

Saken gjelder gyldigheten av Trygderettens kjennelse om tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon fra Statens pensjonskasse på grunn av manglende samordning med uførepensjon etter folketrygdloven etterbetalt av Nav, jf. samordningsloven § 29 nr. 1 og nr. 2 tredje punktum.

Nav hadde begått en samordningsfeil i 2009 ved ikke å gjøre fradrag for Statens pensjonskasses refusjonskrav i etterbetalingen av uførepensjon. Det var enighet om at mottakeren burde ha forstått at det skulle vært gjort slikt fradrag.

Høyesterett var enig med staten i at det ikke er et vilkår etter § 29 at samordningsfeilen omtalt i nr. 2 tredje punktum må være begått av den samme ordningen som har lidt tapet etter nr. 1. Vilkårene for å kreve tilbakebetaling var derfor tilstede.

Spørsmålet var dernest om mottakeren, som hadde utvist simpel uaktsomhet, kunne påberope den ulovfestede skylddelingsregelen slik at tilbakebetalingsbeløpet nedsettes. Høyesterett fant at det ikke kunne oppstilles et vilkår om at mottakers uaktsomhet bare ligger i nedre sjikt av simpel uaktsomhet. Høyesterett mente videre at momentene i folketrygdlovens skylddelingsregel, jf. §22-15 fjerde ledd, burde få tilsvarende anvendelse ved avgjørelsen av tilbakekrevingskrav etter samordningsloven.

Trygderetten hadde ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av skylddelingsspørsmålet, og kjennelsen ble kjent ugyldig.

Høyesteretts dom avklarer innholdet av den ulovfestede skylddelingsregelen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen