Avvisning av begjæring om gjenåpning

Høyesteretts kjennelse 9. juni 2020, HR-2020-1201-A, (sak nr. 20-007980SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot X kommune (X kommune v/advokat Øyvind Grødal), B, C (advokat Mette Yvonne Larsen)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Ringnes, Arntzen, Steinsvik

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i storkammerdom 10. september 2019 i saken Strand Lobben med flere mot Norge fastslått at tingrettens behandling av saken om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon av klagerens (A) biologiske sønn, krenket klagerens rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8.

Høyesteretts ankeutvalg hadde i 2012 forkastet As anke over lagmannsrettens nektelse av å gi samtykke til å behandle anken over tingrettens dom i adopsjonssaken. A har begjært denne kjennelsen gjenåpnet og har også fremsatt en parallell begjæring om gjenåpning av tingrettens dom.

Høyesterett kom til at begjæringen om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse må avvises. Begrunnelsen er at EMDs kritikk ikke gjelder behandlingen i Høyesterett ankeutvalg, men retter seg mot tingrettens begrunnelse og beslutningsgrunnlag. Avvisningen innebærer at det er tingretten som skal behandle begjæringen om gjenåpning.

Avgjørelsen avklarer forståelsen av tvisteloven § 31-3 bokstav d jf. § 31-2 tredje ledd. Avgjørelsen inneholder også en drøftelse av forholdet til EMK artikkel 46. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen