Krav under lisensforsikring

Høyesteretts dom 17. juni 2020, HR-2020-1262-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Dommere: Øie, Noer, Kallerud, Falch, Bergh

Høyesterett kom til at en tidligere arbeidstaker ikke hadde krav på utbetaling under en såkalt lisensforsikring tegnet av arbeidsgiver, fordi forsikringstilfellet ikke inntraff i forsikringstiden.

Etter en tolking av forsikringsvilkårene kom Høyesterett til at forsikringstilfellet først inntraff da legelisensen faktisk ble trukket varig tilbake. Det var ikke avgjørende at arbeidstakeren var blitt sykmeldt før arbeidsforholdet opphørte, og at sykdommen var så alvorlig at det allerede ved sykmeldingen kunne vært grunnlag for å trekke lisensen tilbake.

Forsikringstilfellet inntraff derfor omkring syv måneder etter opphør av arbeidsforholdet. Da var forsikringstiden utløpt, jf. forsikringsavtaleloven § 19-6, som forlenger forsikringstiden i to måneder etter opphør av arbeidsforholdet.

Høyesterett kom videre til at det ikke var grunnlag for avtalerevisjon etter avtaleloven § 36. En slik revisjon ville her resultert i en ganske betydelig utvidelse av forsikringsdekningen, noe de konkrete omstendighetene ikke ga grunnlag for.

Dommen gir veiledning om hvordan forsikringsavtaler generelt og lisensforsikringsavtaler spesielt skal fortolkes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen