Erstatningsvernet ved informasjonssvikt i forbindelse med helsehjelp

Høyesteretts dom 25. juni 2020, HR-2020-1332-A, (sak nr. 19-190669SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Maria Kirkeeide Ravnå) mot A (advokat Tom Sørum)

Dommere: Møse, Matheson, Bergsjø, Falch, Steinsvik

En pasient fikk ikke erstatning etter svikt i informasjon i forbindelse med helsehjelp.

Pasienten var blitt utredet for hjerteflimmer, men fikk ikke informasjon om at behandling med blodfortynnende medikamenter for å forebygge hjerneslag ikke ble ansett nødvendig. Etter god medisinsk praksis skulle han vært tatt med på råd om dette. Pasienten fikk senere hjerneslag av en annen årsak enn hjerteflimmer. Det var enighet om at blodfortynnende behandling ikke ville ha forhindret slaget, men kunne gjort skadeomfanget mindre.

Høyesterett kom enstemmig til at den manglende informasjonen om behandlingsvalget utgjorde svikt ved ytelsen av helsehjelp i pasientskadelovens forstand. Et flertall på tre dommere fant imidlertid at mer-skaden, som tok utgangspunkt i en annen skadeårsak enn hjerteflimmer som pasienten var behandlet for, var en for fjern og avledet følge av informasjonssvikten til at det kunne knyttes ansvar til den. Et mindretall på to dommere kom til at mer-skaden var utslag av den risikoen som svikten ved ytelsen av helsehjelpen skapte, og at pasienten derfor hadde rett til erstatning.

Avgjørelsen har betydning for rekkevidden av ansvaret som følge av informasjonssvikt ved medisinsk behandling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen