Gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for merverdiavgift. Kapittel 9 i merverdiavgiftsloven og i merverdiavgiftsforskriften om «Justering og tilbakeføring av merverdiavgift».

Høyesteretts dom 4. september 2020, HR-2020-1732-A, (sak nr. 19-191169SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Trysil Fageråsen Eiendom AS (advokat Alexander With) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Skjold Søgaard)

Dommere: Møse, Matheson, Normann, Arntzen, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at justeringsretten – retten til fradrag for inngående merverdiavgift – for den som overtar en kapitalvare, forutsatte at overdrageren faktisk hadde oppfylt sin plikt til å foreta en samlet justering av inngående avgift.

Et investeringsselskap kjøpte i 2008 et hotellbygg under oppføring. Selskapet var på dette tidspunktet ikke frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og salget utløste plikt for selger til å tilbakeføre av den fradragsførte avgiften i sin helhet. Denne plikten ble ikke oppfylt. I 2011 ferdigstilte investeringsselskapet hotellet og ble frivillig merverdiavgiftsregistrert for utleie. Ved utleie av hotellet samme år ble hotellet benyttet i avgiftspliktig virksomhet. Selskapet krevde fradragsført inngående merverdiavgift for årene 2011 til 2013, da hotellet hadde vært utleid. Skattekontoret fattet vedtak om etterberegning av den fradragsførte avgiften. Selskapets klage over dette vedtaket førte ikke frem. Klagenemnda la til grunn at en justeringsrett hos kjøper forutsatte at det faktisk var foretatt en samlet justering hos selger, og stadfestet skattekontorets etterberegning av merverdiavgift. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten og lagmannsretten, og anken over gyldigheten av Klagenemndas vedtak førte ikke frem.

Avgjørelsen gir veiledning for fortolkningen av justeringsreglene i kapittel 9 i merverdiavgiftsloven og i merverdiavgiftsforskriften. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen