Skjevdeling av verdien av aksjer i selskap der en ektefelle er ansatt

Høyesteretts dom 10. september 2020, HR-2020-1760-A, (sak nr. 19-120344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Eirik Wensell Raanes) mot B (advokat Sicilie Knudsen Tveøy)

Dommere: Øie, Møse, Matheson, Normann, Thyness

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for skjevdeling av verdien av en ektefelles aksjer i en selskapsstruktur der vedkommende var største eier og ansatt, jf. ekteskapsloven § 59 første ledd.

Ved ekteskapets inngåelse var ektefellen, som aksjonær og ledende ansatt i et selskap, engasjert i tjenesteytende virksomhet. Ektefellen solgte under ekteskapet sine aksjer i selskapet og etablerte sammen med andre en ny selskapsstruktur som overtok og videreførte den virksomheten som ektefellen hadde vært ansvarlig for i det selskapet han trådte ut av.

Basert på en konkret vurdering av forholdene i saken kom Høyesterett til at ektefellens aksjer i den nye selskapsstrukturen ikke klart kunne føres tilbake til aksjene i det selskapet ektefellen solgte seg ut av, eller til andre skjevdelingsmidler. Vilkårene for skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 første ledd var følgelig ikke oppfylt.

Avgjørelsen bidrar til avklaring av blant annet hvilke krav som ved skifte av felleseie må stilles til bevis der det har funnet sted ombytting av skjevdelingsmidler eller sammenblanding av likedelingsmidler og skjevdelingsmidler, samt til betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen