Skyldkrav for oppreisningserstatning ved seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom 17. september 2020, HR-2020-1798-A, (sak nr. 20-056588SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot B, C (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Dommere: Webster, Falch, Bergh, Høgetveit Berg, Thyness

Høyesterett kom til at det er et vilkår for oppreisningserstatning at gjerningsmannen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt med hensyn til fornærmedes alder.

En mann, som var 22 år på gjerningstidspunktet, var dømt til straff for seksuell omgang med to 14 år gamle jenter. I straffeloven § 307 er det en særlig bestemmelse om at uvitenhet om barnet alder ikke fritar for straff hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Spørsmålet i saken var om denne særlige regelen kan anvendes også for krav om oppreisningserstatning. Høyesterett kom til at dette må besvares med nei. Det følger av ordlyden i skadeserstatningsloven § 3-5 at oppreisningserstatning bare kan tilkjennes når det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Det forelå ikke klart grunnlag i andre rettskilder for å fravike denne ordlyden.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen