Lagmannsrettens dom om ugyldig avslag på søknad om asyl opphevet

Høyesteretts kjennelse og dom 17. september 2020, HR-2020-1799-A, (sak nr. 20-007344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ane Sydnes Egeland) mot A (advokat John Christian Elden), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper)

Dommere: Møse, Matheson, Bull, Østensen Berglund, Steinsvik

Lagmannsretten hadde kommet til at en iransk kvinne ville være utsatt for forfølgelsesfare ved tvangsretur til Iran. På den bakgrunn mente lagmannsretten at Utlendingsnemndas avslag på hennes søknad om status som flyktning var ugyldig. Høyesterett kom enstemmig til at hverken flyktningkonvensjonen eller utlendingsloven gir holdepunkter for at situasjonen ved eventuell tvangsretur skal vektlegges ved avgjørelsen av om søkeren skal gis asyl. Utlendingens legitime behov for beskyttelse mot den fare en eventuell tvangsretur kan skape for forfølgelse, er ivaretatt gjennom de beskyttelsesreglene som gjelder ved utsendelsen.

Avgjørelsen klargjør hvilke forhold som skal vurderes på tidspunktet for vedtak om eventuell status som flyktning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen