Gyldigheten av et vedtak om å avslå sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 hvor parten hadde fått advokatbistand dekket av sin fagforening

Høyesteretts dom 22. september 2020, HR-2020-1824-A, (sak nr. 19-188949SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Jan Arild Vikan), Fellesforbundet (partshjelper), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Rune Lium), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Dommere: Webster, Normann, Bergh, Høgetveit Berg, Thyness

Høyesterett kom til at en parts krav på dekning av sakskostnader var omfattet av forvaltningsloven § 36 i et tilfelle der det var forutsatt at tilkjente kostnader skulle gå til fagforeningen som faktisk hadde dekket disse.

Ankende part var medlem av Fellesforbundet. I medlemskapet ligger adgang til fri rettshjelp forestått av Advokatene i LO. Det enkelte medlemmet betaler ikke for bistanden utover fagforeningskontingenten. Det er en forutsetning for ordningen at omkostningene kreves dekket av motparten, og at utbetalinger fra motparten uavkortet går til dekning av utgiftene til bistand. Advokatene i LO hadde bistått medlemmet med å få omgjort et tidligere vedtak om avslag på uføretrygd. Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet avslo kravet om dekning av sakskostnader som var påløpt i klagesaken, under henvisning til at parten ikke hadde hatt reelle utgifter til advokat. Høyesterett mente i motsetning til tingretten og lagmannsretten at disse utgiftene var å anse som partens egne «kostnader» og således dekningsberettigete etter forvaltningsloven § 36.

Dommen gir veiledning for hvilke kostnader som er dekningsberettigete etter forvaltningsloven § 36. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen