Vilkår for å åpne jordskiftesak

Høyesteretts dom 6. oktober 2020, HR-2020-1910-A, (sak nr. 20-040353SIV-HRET)

Laila Skarheim Moen (advokat Aslak Runde) mot Tone Harvold, Tor Egil Oterholm (advokat Christian Schadenberg Mathiassen)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull, Arntzen, Falch

Høyesterett forkastet anken over en jordskifteavgjørelse.

Jordskiftet var fremmet for å gi et gårdsbruk et tilleggsareal for utvidelse av en driftsbygning. Saken reiste to spørsmål. Det første var om man ved vurderingen av om en eiendom er «vanskeleg å bruke på tenleg måte etter tida og tilhøva», bare kan ta i betraktning den bruken som eiendommen selv gir ressursgrunnlag for, eller om også andre innsatsfaktorer kan telle med ‒ i dette tilfellet ressurser fra leiejord som gjorde det mulig å drive en større virksomhet enn den eksisterende driftsbygningen ga plass til. Høyesterett var enig med lagmannsretten i at man kunne ta i betraktning ressursene fra leiejorden.

For det andre var det spørsmål om det er tilstrekkelig for å fremme en jordskiftesak at jordskiftet vil gi en mer tjenlig løsning enn det som nåværende eiendomsutforming gjør mulig, eller om det også gjelder en terskel for hvor utjenlig dagens eiendom må være, før det kan åpnes jordskifte. Høyesterett kom til at det må kreves et reelt og påviselig behov for å unytte eiendommen på en måte som blir vanskeliggjort med nåværende eiendomsutforming, men at lagmannsretten hadde påvist et slikt behov.

Dommen gir veiledning om vilkårene for å åpne en jordskiftesak.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen