Barnevern - regulering av kontakt på telefon og over nett

Høyesteretts dom 15. oktober 2020, HR-2020-1967-A, (sak nr. 20-052939SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Trine Christin Riiber), C (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Bergh, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at barnevernloven gir hjemmel for å regulere omfanget av kontakt på telefon og på sosiale medier m.v. mellom en gutt som var plassert i fosterhjem og hans biologiske familie.

Gutten, som var 11 år, hadde vokst opp hos sin grandtante og hadde hatt lite kontakt med sine biologiske foreldre. I tråd med det som var blitt resultatet i tidligere instanser, satte Høyesterett begrensninger i den samlede kontakten mellom gutten og familien. Det omfattet også familiens adgang til å sende lyd-, bilde- og tekstmeldinger til gutten.

En dommer dissenterte. Hun var enig med flertallet i de rettslige utgangspunktene, men kom til at det ikke burde oppstilles noen begrensning for grandtantens og farens adgang til å kontakte gutten på telefon, Skype og lignende.

Dommen gir veiledning for fastsettelsen av samlet samvær i barnevernssaker, herunder reguleringen av kontakt over telefon og nett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen