Overprøving av ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1968-A, (sak nr. 20-066246SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Thomas Horn) mot X kommune (X kommune v/advokat Anette Olsen)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Bergh, Høgetveit Berg

Overprøving av ankenektelse i barnevernssak – tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c.

Lagmannsrettens beslutning om å nekte anken over begrensninger i samvær og telefonkontakt ble opphevet.

En mor med en alvorlig arvelig sykdom var blitt fratatt omsorgen for datter som på domstidspunktet var nesten 14 år. Både mor og datter ønsket overnattingssamvær, at samværene skulle foregå uten tilsyn og at moren skulle kunne ringe datteren fritt. Høyesterett fant at tingrettens begrunnelse ikke var tilstrekkelig til å vise at det ikke hadde skjedd en krenkelse av EMK artikkel 8 ved de fastsatte begrensningene i kontakten mellom mor og datter.

Kjennelsen bidrar til avklaring av begrunnelseskravene i barnevernssaker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen