Arbeidsgivers erverv av arbeidstakers oppfinnelse

Høyesteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2017-A, (sak nr. 20-030257SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Sverre Lilleng) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Dommere: Indreberg, Webster, Falkanger, Falch, Høgetveit Berg

Arbeidstakeren – en doktorgradsstipendiat – vant ikke frem med sitt krav om at arbeidsgiveren – Universitetet i Oslo – hadde ervervet retten til stipendiatens oppfinnelse. Stipendiaten har da ikke krav på rimelig godtgjøring etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

Lagmannsretten hadde kommet til at stipendiaten var medoppfinner til en oppfinnelse, som et svensk selskap senere fikk patent på. En av stipendiatens veiledere på universitetet hadde bistått det svenske selskapet med søknaden, noe stipendiaten ikke var kjent med. Universitetet hadde ikke gitt skriftlig underretning til stipendiaten om å overta retten til oppfinnelsen, slik arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 gir adgang til.

Spørsmålet for Høyesterett var derfor om universitetet hadde ervervet retten «på annet grunnlag», jf. § 7, og da først og fremst gjennom den bistanden veilederen hadde ytet patentsøkeren.

Høyesterett kom til at slikt erverv i tilfelle krever avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiverens ensidige disposisjoner over oppfinnelsen kan danne grunnlag for et krav fra arbeidstakeren om godtgjørelse, men forplikter ikke arbeidstakeren til å gi fra seg sin rett. Høyesterett kom til at avtale var ikke inngått, heller ikke stilltiende. Blant annet kunne ikke veilederen disponere over oppfinnelser på vegne av universitetet.

Saken klargjør innholdet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen