Krav om opphevelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Høyesteretts dom 28. oktober 2020, HR-2020-2081-A, (sak nr. 20-000266SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Sveinung Eliassen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

 

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bull, Arntzen, Bergh

Et fire år gammelt barn var født med en alvorlig hjertefeil og hadde av den grunn helt spesielle omsorgsbehov som stiller store krav til hennes omsorgspersoner. Høyesterett fant at mor ikke er i stand til å ivareta barnets helt grunnleggende omsorgsbehov, heller ikke med omfattende hjelpetiltak. Det var da «overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd» dersom omsorgsvedtaket oppheves. I en slik situasjon måtte hensynet til mors interesser vike og vedtaket om omsorgsovertakelse bli stående, jf. barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav d.

Høyesterett fant videre at lagmannsrettens fastsettelse av samvær til seks ganger i året over to dager à to timers varighet burde videreføres. En slik samværsordning legger både til rette for gode samvær med noe dypere kontakt og dessuten for lengre perioder med ro og stabilitet for barnet i fosterhjemmet. Hensett til barnets helsetilstand var det verken grunnlag for hyppigere eller mer langvarige samvær. Lagmannsrettens vilkår om at samværene skulle skje i tilknytning til fosterhjemmet ble også videreført.

Høyesterett tok utgangspunkt i HR-2020-662-S hva gjelder den generelle rettslige gjennomgangen av omsorgsovertakelser og fastsettelse av samvær. Avgjørelsen er konkret og bygger på rettslige avklaringer blant annet i nevnte storkammerdom.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen