Luganokonvensjonens konkursunntak

Høyesteretts kjennelse 11. november 2020, HR-2020-2175-A, (sak nr. 20-027402SIV-HRET), sivil sak, anke ovedr kjennelse.

Alpha Insurance AS' konkursbo (advokat Henning Harborg) mot A (advokat Lornts Natrud Nagelhus)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Arntzen, Falch, Thyness

Høyesterett kom til at Luganokonvensjonen ikke ga grunnlag for at et søksmål mot et dansk forsikringsselskaps konkursbo for å få fastslått at det var grunnlag for krav under yrkesskadeforsikring, kunne anlegges ved Bergen tingrett. Etter Høyesteretts syn kom konkursunntaket i konvensjonens artikkel 1 nr. 2 bokstav b til anvendelse på søksmålet.

Tidligere høyesterettsavgjørelser om konkursunntaket måtte forstås dithen at et slikt søksmål ikke hadde «tilstrekkelig tilknytning til Norge», jf. tvisteloven § 4-3. Søksmålet måtte derfor avvises fra Bergen tingrett.

Avgjørelsen avklarer rekkevidden av Luganokonvensjonens konkursunntak i artikkel 1 nr. 2 bokstav b, og hva som er riktig verneting der unntaket får anvendelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen