Reklamasjon i entrepriseforhold

Høyesteretts dom 20. november 2020, HR-2020-2254-A, (sak nr. 19-186990SIV-HRET)
Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik) mot Rambøll Norge AS, Zurich Insurance plc, Norway Branch (advokat John Gjermund Flatabø)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Normann, Arntzen, Falch

Saken har sitt utspring i en byggherres krav om erstatning for prosjekteringsfeil etter NS 8401. Den påståtte feilen besto i at det i konkurransegrunnlaget for en omlegging av riksvei 3 ble anslått at mengden omkjøringsveier i anleggsperioden var 1 000 kvadratmeter. Det viste seg senere at nødvendig mengde var mangedobbelt av dette. Spørsmålet i saken er om byggherren har reklamert for sent, og i så fall om den prosjekterende har tapt retten til å gjøre denne innsigelsen gjeldende.

Etter NS 8401 punkt 13.4 må oppdragsgiver reklamere uten ugrunnet opphold etter å ha blitt kjent med at det foreligger en prosjekteringsfeil. Høyesterett kom til at reklamasjonsfristen begynte å løpe da byggherren ga sin tilslutning til entreprenørens driftsopplegg, som viste at nødvendig mengde omkjøringsveier var på rundt 15 000 kvadratmeter. Frem til dette tidspunktet hadde entreprenøren arbeidet med å redusere mengden omkjøringsveier. Etter at fristen begynte å løpe, la Høyesterett til grunn at rundt to uker burde være tilstrekkelig til å saksbehandle reklamasjonen. Reklamasjonen, som var fremsatt etter fire uker, var da for sent fremsatt.

Den prosjekterende ventet rundt tre år med å påberope at byggherren hadde reklamert for sent. Etter en helhetsvurdering av kontakten mellom partene, fant Høyesterett at reklamasjonsinnsigelsen var tapt.

Avgjørelsen har særlig betydning for spørsmålet om når en reklamasjonsinnsigelse må anses tapt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen