Hovedentreprenørens innsigelser mot underentreprenørens sluttoppstilling

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-228-A, (sak nr. 19-132407SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Skanska Norge AS (advokat Asbjørn Lyséll Dølvik), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Pettersson), (EBA) (partshjelper) mot HGT AS (advokat Henrik Garmann), Maskinentreprenørenes Forbund (advokat Arve Martin Bjørnvik) (partshjelper)

Dommere: Møse, Matheson, Falkanger, Ringnes, Falch

Skanska Norge AS engasjerte HGT AS som underentreprenør for å foreta grunnarbeider i forbindelse med administrasjonsbygg og verksted for Bybanen i Bergen. Kontraktsforholdet var regulert av standardkontrakten for underentrepriser – NS 8415. Det oppsto tvist om sluttoppgjøret. Saken for Høyesterett gjaldt forståelsen av uttrykket «innsigelser» i kontraktens punkt 33.2. Etter denne må hovedentreprenøren fremme sine innsigelser mot underentreprenørens sluttoppstilling innen en preklusiv frist på to måneder. Skanska fremmet innsigelser innen fristen. Lagmannsretten mente, under dissens, at Skanskas innsigelser ikke oppfylte kontraktens krav.

Høyesterett kom til at kravet til «innsigelser» i punkt 33.2 er oppfylt dersom hovedentreprenøren utvetydig tar standpunkt til sluttoppstillingen og bestrider kravene. Det er tilstrekkelig å tilkjennegi uenighet uten nærmere begrunnelse. Innsigelsene, som gjerne skjer ved talloppstillinger, må identifisere hvilke deler av kravsbeløpet i sluttoppstillingen som bestrides, og dette må gjøres på en slik måte at en normalt forstandig underentreprenør kan forstå hvilke betalingskrav som ikke godtas.

Ved den konkrete vurderingen var Høyesteretts konklusjon at Skanskas innsigelser, lest i sammenheng, oppfylte kontraktens krav. I den forbindelse uttalte Høyesterett at det ikke kan være noe i veien for at det i en innsigelse gis opplysning om at kravene likevel kan bli akseptert hvis nærmere angitte betingelser inntrer.

Lagmannsrettens dom ble opphevet.

Tilsvarende regulering som i NS 8415 punkt 33.2, er inntatt i andre standardkontrakter for landentreprise, og Høyesteretts avgjørelse avklarer innholdet av en kontraktsbestemmelse som har praktisk betydning innenfor dette området.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen