Gyldigheten av vedtak om registrering av DNA-profil i politiets identitetsregister

Høyesteretts dom 9. desember 2020, HR-2020-2372-A, (sak nr. 20-045136SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Christoffer Adrian Falkeid) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Dommere: Skoghøy, Bull, Arntzen, Bergh, Steinsvik

Saken gjelder registrering av DNA-profil i politiets identitetsregister som inngrep i retten til respekt for privatlivet – spørsmål om forholdsmessigheten.

Saksøkers DNA-profil var blitt registrert i politiets identitetsregister som følge av en dom på 18 dagers fengsel og bot for forsøk på promillekjøring. Høyesterett kom til at registreringen ikke var et uforholdsmessig inngrep i den registrertes rett til respekt for privatliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8.

Forholdet mellom den norske registreringsordningen og EMK artikkel 8 er grundig behandlet i Høyesteretts dom i HR-2019-1226-A, der registreringen også ble ansett for å være innenfor grensene i EMK artikkel 8. Saken nå adskilte seg fra den saken dels ved at det dreide seg om et mindre alvorlig lovbrudd, og dels ved at det er kommet til noen nye avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om spørsmålet. Høyesterett kunne ikke se at forskjellen i alvorlighetsgrad eller de nye avgjørelsene medførte at registrering i dette tilfellet var uforholdsmessig, men knyttet kommentarer til adgangen til å kreve sletting.

Avgjørelsen gir veiledning særlig om praktisering av slettingsadgangen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen