Erstatningssak – flere krav i samme sak

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Dommere: Møse, Matheson, Noer, Bull, Arntzen

De etterlatte etter en mann som døde på en arrangert tur til Kilimanjaro gikk til sak mot turselskapet og guiden på turen. De krevde dom for at selskapet og guiden var erstatningsansvarlige som følge av dødsfallet. Spørsmålet om utmålingen av erstatningen var ikke tatt med som en del av saken.

Spørsmålet for Høyesterett var om de saksøkte – selskapet og guiden – kunne trekke inn i saken en påstand om få fastsatt erstatningens størrelse dersom retten kom til at de var erstatningsansvarlige. Høyesteretts flertall kom til at de hadde rettslig adgang til dette, jf. tvisteloven § 15-1, jf. § 1-3. Et mindretall på én dommer kom til motsatt resultat.

Saken gir veiledning for hva som skal til for å kunne trekke inn krav på dom for erstatningsutmålingen i en sak hvor saksøker har begrenset påstanden til å gjelde vilkårene for erstatningsansvar. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen