Gruppesøksmål med krav om prisavslag for mangelfull forvaltning av aksjefond

Høyesteretts dom 27. februar 2020, HR-2020-475-A, (sak nr. 19-103417SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

DNB Asset Management AS (advokat Frode Andersen Innjord) mot Forbrukerrådet (grupperepresentant) (advokat Jens-Henrik Lien og advokat Steinar Mageli)

Dommere: Øie, Falkanger, Falch, Bergh, Steinsvik

Høyesterett forkastet anken fra DNB Asset Management AS i sak mot Forbrukerrådet på vegne av 180 000 andelseiere i tre aksjefond.

Andelseierne krevde prisavslag i forvaltningshonoraret fordi DNBs forvaltning av fondene ikke hadde vært tilstrekkelig aktiv og dermed mangelfull.

Høyesterett kom etter en konkret tolkning av fondsvedtektene og øvrig investorinformasjon til at forvaltningen av fondene ikke hadde vært i samsvar med den inngåtte avtalen med andelseierne. Fondene var ikke forvaltet slik at andelseierne hadde fått den finansielle risikoeksponeringen – og dermed muligheten for meravkastning ut over fondenes referanseindeks – som de hadde betalt for.

Høyesterett fant videre at vilkårene for prisavslag var oppfylt, selv om det ikke var mulig å påvise en markedspris for den mangelfulle ytelsen. Prisavslaget ble skjønnsmessig satt til 0,8 prosent av det enkelte gruppemedlems fondsandel.

Dommen har betydning for tolkningen av avtaler om fondsforvaltning mellom finansforetak og ikke-profesjonelle investorer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen