Tolking av standard morselskapsgaranti med hjemmel i petroleumsloven

Høyesteretts dom 20. mars 2020, HR-2020-611-A, (sak nr. 19-120229SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Skeie Technology AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

Dommere: Indreberg, Bergsjø, Falch, Høgetveit Berg, Steinsvik

Høyesterett kom til at morselskapsgarantien ikke dekker et krav som staten har mot datterselskapet på tilbakebetaling av urettmessig utbetalt leterefusjon. Morselskapet ble derfor frifunnet.

I forbindelse med at datterselskapet i 2008 ble tildelt utvinningstillatelser etter petroleumsloven, undertegnet morselskapet en garanti til fordel for staten, jf. petroleumsloven § 10-7. I 2009 og 2010 fikk datterselskapet utbetalt skatteverdien av letekostnader til kjøp av seismikk (leterefusjon) på omkring 325 millioner kroner. Det ble senere avgjort at datterselskapet ikke hadde krav på leterefusjonen, fordi hovedformålet med seismikkjøpet var å få utbetalt leterefusjon, ikke å lete etter petroleum. Staten krevde derfor leterefusjonen tilbakebetalt, noe datterselskapet ikke har gjort opp. Staten fremmet derfor krav under morselskapsgarantien.

Garantien dekker blant annet forpliktelser datterselskapet «har påtatt seg» overfor staten. Samme formulering fremgår av petroleumsloven § 10-7, som gir staten rett til, som konsesjonsvilkår, å kreve at det stilles garanti.

Høyesterett kom til at dette bare dekker de forpliktelser datterselskapet har påtatt seg i egenskap av rettighetshaver. Dette innebærer at de forpliktelsene datterselskapet har påtatt seg utenfor utvinningstillatelsene, faller utenfor garantien. Når den innkjøpte seismikken dekket andre geografiske områder enn datterselskapets utvinningstillatelser omfattet, falt statens tilbakebetalingskrav utenfor garantien, og også utenfor de rammer § 10-7 setter. Høyesterett tok ikke stilling til om statens skattekrav helt generelt faller utenfor garantiens – og lovens – dekningsområde.

En dommer dissenterte og kom til at staten kunne kreve det aktuelle tilbakebetalingskravet av morselskapet under garantien. Etter mindretallets syn omfatter garantien forpliktelser rettighetshaveren har påtatt seg gjennom tildelte tillatelser og i medhold av den til enhver tid gjeldende reguleringslovgivningen for petroleumsvirksomheten.

Dommen gir veiledning om hvordan denne morselskapsgarantien, som staten har benyttet nærmest konsekvent siden 1970-tallet, skal forstås i lys av hjemmelen i petroleumsloven § 10-7.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen