Rettsvern ved samlet pantsetting av kundefordringer

Høyesteretts dom 20. april 2020, HR-2020-837-A, (sak nr. 19-144892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg) mot Bergen Bunkers AS’ konkursbo
(advokat Egil Horstad)

Dommere: Matningsdal, Webster, Matheson, Bergsjø, Bergh

Høyesteretts flertall kom til at det ved avtale om faktoringpant kreves tinglysing for at sikkerhet i en pantsetters fremtidige ikke-individualiserte fordringer mot en kunde skal få rettsvern. I slike tilfeller er en generell forhåndsmelding til kunden om pantsettelsen ikke tilstrekkelig for vern. Flertallet mente at pantelovens system taler for en slik løsning, og at rettspraksis gir støtte for dette. Uttalelser i juridisk teori kunne ikke endre på dette.

En bank fikk etter dette ikke medhold i at den generelle forhåndsmeldingen som låntakeren hadde sendt sine kunder om pantsetting av fremtidige ikke-individualiserte krav, kunne få rettsvern.

Et mindretall på to dommere mente at panteloven § 4-5 om rettsvern ved melding til skyldneren er en selvstendig rettsvernsregel og ikke bare er begrenset til å gjelde rettsvern for pant i individualiserte fordringer. Dette støttes av så vel andre bestemmelser i panteloven som av rettspraksis og juridisk teori.

Avgjørelsen avklarer rettsvernsspørsmål ved samlet pantsetting av kundefordringer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen