Psykiatrisk sakkyndige var inhabile

Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1140-A, (sak nr. 19-180283STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Dommere: Møse, Falkanger, Ringnes, Falch, Høgetveit Berg

Lagmannsrettens og tingrettens straffedom ble opphevet fordi begge de psykiatrisk sakkyndige var inhabile etter straffeprosessloven § 142, jf. domstolloven § 108.

Bakgrunnen var at den ene sakkyndige også hadde vært oppnevnt i 2001 i en annen sak mot tiltalte. Den gang ble tiltalte dømt til fengselsstraff som han sonet. Senere ble saken og flere andre saker gjenopptatt, fordi en ny rettspsykiatrisk erklæring i 2007 konkluderte med at tiltalte hadde vært utilregnelig siden 1990-tallet. Tiltalte ble etter ny behandling frifunnet i disse sakene.

Høyesterett fastslo at utgangspunktet er at en sakkyndig ikke er inhabil fordi han/hun har vært oppnevnt i en tidligere sak mot tiltalte. Men i dette tilfellet hadde den sakkyndiges erklæring senere blitt fraveket, med den følge at tiltalte hadde sonet en straff han ikke skulle sonet. Belastningen hadde vært stor i lys av tiltaltes psykiske lidelse. I denne særlige situasjonen vil omverdenen ha rimelig og saklig grunn til å tvile på den sakkyndiges upartiskhet.

Når den ene sakkyndige var inhabil, rammet dette også den andre sakkyndige. De to hadde arbeidet sammen om felles erklæringer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen