Spørsmål om en begjæring til tingretten om opphevelse av beslag tatt rett før ankeforhandlingen ble påbegynt, skulle ha vært fremsatt for den dømmende rett

Høyesteretts kjennelse 3. juni 2020, HR-2020-1154-A, (sak nr. 20-009388STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Kallerud, Ringnes, Høgetveit Berg

Påtalemyndigheten hadde tatt beslag i to e-poster rett før ankeforhandlingen skulle begynne. Tiltalte fremsatte en begjæring til tingretten om at beslaget måtte oppheves fordi e-postene inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Tingretten behandlet kravet om opphevelse som en begjæring etter straffeprosessloven § 208. Kjennelsen ble påanket til lagmannsretten, som avviste saken fordi den mente at begjæringen i realiteten gjaldt avskjæring av bevis. En slik begjæring måtte etter lagmannsrettens syn fremsettes for den dømmende rett.

Ankesaken ble behandlet av Høyesterett i avdeling, som fant at lagmannsretten her bygget på en uriktig forståelse av straffeprosessloven. Selv om opphevelse av beslag får konsekvenser for muligheten til å føre det beslaglagte som bevis, er en begjæring om opphevelse av beslag noe annet enn begjæring om bevisavskjæring. Den som rammes av beslag, har under alle stadier av saken – også etter at hoved- eller ankeforhandling er påbegynt – rett til å fremsette en begjæring til tingretten om opphevelse av beslaget, jf. straffeprosessloven § 208. Uten at det var nødvendig for å avgjøre saken, føyde Høyesterett til at dersom saksforberedelsen er påbegynt ved den dømmende rett, kan partene velge å fremsette en begjæring om opphevelse av beslag for denne.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen