Spørsmål om forvaring ved domfellelse for drapsforsøk

Høyesteretts dom 10. juni 2020, HR-2020-1218-A, (sak nr. 19-191016STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Alvar Randa) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud, Arntzen, Steinsvik

Etter anke fra påtalemyndigheten fastsatte Høyesterett straffen for blant annet drapsforsøk til forvaring i elleve år med en minstetid på syv år og seks måneder. Domfelte hadde skutt mot syv personer ved inngangen til et utested, og tre personer ble påført skuddskader.

Det ble lagt betydelig vekt på alvorligheten av de straffbare forholdene, domfeltes sosiale og personlige fungering, samt at domfelte også tidligere var dømt for alvorlige voldslovbrudd. Tidsbestemt fengselsstraff ville ikke være tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet ved straffens utløp.

Opplysninger om domfeltes adferd i varetektsperioden ga ikke et entydig bilde av en positiv utvikling som kunne vektlegges i noen større grad ved vurderingen av om vilkårene for forvaringsstraff var oppfylt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen