Straffutmåling for eier (tiltakshaver) og daglig leder hos ansvarlig utførende entreprenør ved ulovlig bygging og terrenginngrep i strandsonen

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
A (advokat Anders Morten Brosveet), PS Anlegg AS (advokat Erik Eriksen), B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

II.
Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), B (advokat Halvard Helle)

Dommere: Møse, Noer, Bull, Ringnes, Arntzen

Eieren av en eiendom som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hadde søkt og fått godkjent bygging av ny hytte med kjeller. Etter at søknaden var godkjent, ble det uten søknad og godkjennelse sprengt og gravd ut større kjeller, anlagt underjordisk passasje mellom hytta og et anneks, opparbeidet en voll mot tilstøtende grusvei, anlagt vei og satt opp en bom. Noen år senere ble det anlagt tennisbane, også denne uten søknad til og godkjennelse fra bygningsmyndighetene.

Straffebestemmelsen i plan- og bygningsloven § 32-9 rammer vesentlige overtredelser av plan- og bygningsloven. Paragrafens tredje ledd forhøyer strafferammen til fengsel inntil 2 år for grove overtredelser. Høyesterett viste til at plan- og bygningsloven er en miljølov, og at både denne loven og utviklingen i miljølovgivningen generelt viser at lovgiver ser strengt på miljøkriminalitet. Dette er også lagt til grunn i Høyesteretts praksis. Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen.

I denne saken hadde de tiltalte forsettlig og grovt uaktsomt tatt seg til rette og foretatt flere tiltak som var vesentlige og grove. Eieren sikret seg en verdiøkning på eiendommen, og tiltakene medførte privatisering av strandsonen. Det var ikke formildende at terrenginngrepene utendørs senere var tilbakeført og at kommunen i ettertid har godkjent kjelleren. Lagmannsretten hadde satt straffen for tiltakshaveren og daglig leder hos entreprenøren til fengsel i 45 dager hvorav 24 dager ble gjort betinget.

Høyesterett kom til at straffen for begge må skjerpes og dømte dem til fengsel i 45 dager.

Saken reiste også spørsmål om en underentreprenørs straffansvar for brudd på plan- og bygningsloven. Høyesterett uttalte at underentreprenøren, for å komme i ansvar, må ha en særlig oppfordring til å undersøke om nødvendige tillatelser er gitt. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at ansatte hos underentreprenøren hadde handlet grovt uaktsomt.

Dommen gir veiledning for anvendelsen av plan- og bygningsloven § 32-9 og for straffutmåling ved ulovlige tiltak i strandsonen. Dommen klargjør også underentreprenørs strafferettslige ansvar for brudd på plan- og bygningsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen