Utlevering av vevsprøver fra forskningbiobank

Høyesteretts kjennelse 14. september 2020, HR-2020-1776-A, (sak nr. 20-065890STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Tone Aase) mot Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet NTNU, A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Indreberg, Noer, Ringnes, Arntzen, Steinsvik

Spørsmål om utlevering av vevsprøver fra forskningsbiobank i forbindelse med etterforskning, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) § 27.

En gutt på 15 måneder ble funnet død i sengen. Guttens far er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter. Under den rettsmedisinske obduksjonen ble det innsamlet biologisk materiale fra avdøde, men dette materialet er senere destruert. Under obduksjonen ble det også innsamlet vevsprøver som skal brukes i forbindelse med et forskningsprosjekt ved NTNU. Dette materialet oppbevares i dag i NTNUs forskningsbiobank.

For å få avklart dødsårsaken og oppklart saken ønsker påtalemyndigheten å få utlevert vevsprøvene fra NTNUs forskningsbiobank.

Helseforskningsloven § 27 andre ledd oppstiller et absolutt forbud mot utlevering av humant biologisk materiale til påtalemyndighet, domstoler, arbeidsgiver og i forsikringsøyemed. Etter tredje ledd kan det i forskrift bestemmes at slikt materiale kan utleveres til påtalemyndighet eller domstol helt unntaksvis, men slik forskrift er ikke gitt. Lovgivers begrunnelse for utleveringsforbudet er å sikre at befolkningen har tillit til medisinsk- og helsefaglig forskning og forskningsbiobanker.

Høyesterett kom til at det ikke er grunnlag for å tolke § 27 andre ledd innskrenkende. I begrunnelsen trekkes det frem flere forhold som er gode grunner for utlevering, men det er også tungtveiende hensyn som taler mot utlevering. Lovens ordlyd er klar og utlevering i enkelttilfeller uten klar hjemmel i § 27 kan åpne for formålsutglidning og en generell svekkelse av tilliten til medisinsk- og helsefaglig forskning og forskningsbiobanker.

Lagmannsretten hadde kommet til samme resultat, og påtalemyndighetens anke ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen