Straffutmåling for bedrageri begått av en stortingsrepresentant overfor Stortinget

Høyesteretts dom 13. oktober 2020, HR-2020-1945-A, (sak nr. 20-097027STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen) mot A (advokat John Christian Elden)

II. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bull, Arntzen, Bergh

En stortingsrepresentant ble dømt til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget. Ved fastsettelsen av straffen ble det tatt hensyn til at representanten har gitt en uforbeholden tilståelse.

Bedrageriet besto i at representanten hadde inngitt 72 fiktive reiseregninger gjennom en periode på omkring tre år. Samlet beløp var rett under 450 000 kroner. Regningene gjaldt reiser som aldri hadde funnet sted.

Stortingsrepresentanter står fritt til å foreta de reisene de mener er hensiktsmessig for å delta på møter og arrangementer, og for å møte velgere. Av prinsipielle grunner foretas det ikke noen kontroll av om en reise er nødvendig. Representanten utnyttet at det i den aktuelle perioden heller ikke ble foretatt noen kontroll av om en reise faktisk var gjennomført.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant. Dette ga grunnlag for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi.

Avgjørelsen gir veiledning for straffenivået ved grovt bedrageri når det foreligger særlige skjerpende omstendigheter.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen