Vold mot særlig utsatte yrkesgrupper og kroppskrenkelse av billettkontrollør

Høyesteretts dom 4. november 2020, HR-2020-2126-A, (sak nr. 20-095989STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) mot A (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden)

II. 
A (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Bull, Falch, Thyness

Høyesterett kom til at en vekter som fikk et slag i ansiktet fra en passasjer som han fysisk holdt tilbake i forbindelse med billettkontroll på en buss, ikke var beskyttet av straffeloven § 286 om vold mot særlig utsatt yrkesgruppe. Vekteren var ansatt i et vaktselskap som utførte billettkontroller etter avtale med transportselskapet. Yrkestransportloven må forstås slik at innleide billettkontrollører bare kan holde passasjerer fysisk tilbake når tilbakeholdelsen skjer i samarbeid med en som er fast ansatt i transportselskapet. Det var ikke tilfellet her, og når dette skyldtes en feil ved selve organiseringen av billettkontrollvirksomheten, kunne vekteren ikke være beskyttet av straffeloven § 286.

Høyesterett opprettholdt imidlertid domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. Selv om kroppskrenkelsen var et svar på vekterens rettsstridige maktbruk, mente Høyesterett, i likhet med lagmannsretten, at den ikke kunne lates helt straffri som gjengjeldelse av en provokasjon.

Dommen gir veiledning om forståelsen av straffeloven § 286 om vold mot særlig utsatte yrkesgrupper og av yrkestransportlovens bestemmelse om fysisk tilbakeholdelse av passasjerer i forbindelse med billettkontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen