Brudd på merverdiavgiftsloven

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Egil Volledal)

Dommere: Møse, Falkanger, Arntzen, Falch, Thyness

Høyesterett opphevet en straffedom for merverdiavgiftsunndragelse fordi forsettkravet var anvendt feil.

Høyesterett kom til at under den tidligere merverdiavgiftsloven § 21-4, var villfarelse om avgiftsplikten å anse som situasjonsvillfarelse, ikke som rettsvillfarelse. Derved var uaktsomhet om avgiftsplikten ikke tilstrekkelig for domfellelse, slik lagmannsretten hadde lagt til grunn.

Det tas i dommen ikke stilling til om det samme gjelder i dag, etter at straffebestemmelsen er flyttet til straffeloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen