Straffutmåling for omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om bruk av overtid

Høyesteretts dom 12. februar 2020, HR-2020-358-A, (sak nr. 19-156482STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Dommere: Matningsdal, Normann, Bull, Bergsjø, Ringnes

Straffen for daglig leder og styreleder i selskapet der overtredelsene var begått, ble vesentlig nedsatt og satt til fengsel i 120 dager.

Selskapet inngikk i 2015 avtaler om innsamling av husholdningsavfall i Vestfold og Oslo – henholdsvis Vestfoldprosjektet og Osloprosjektet. I begge prosjekter oppsto det tidlig problemer med gjennomføringen, og overtidsbruken var svært omfattende. Dette førte til at Arbeidstilsynet tidlig etter oppstart av oppdragene gjennomførte tilsyn som avdekket omfattende bruk av overtid, også utover det som er tillatt etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet eller etter avtale med de tillitsvalgte. Selskapet hadde ikke avtale med fagforeningene om utvidet bruk av overtid.

Høyesterett fant under tvil at overtredelsene i Osloprosjektet kunne henføres under arbeidsmiljøloven § 19-1 andre ledd. Det dreide seg om til dels alvorlige overtredelser. Bruddene var forsettlige og systematiske, de hadde skjedd over en viss tid og fortsatte etter Arbeidstilsynets første tilsyn. Tvilen hadde nær sammenheng med at brudd på arbeidstidsbestemmelsene ikke hørte under kjerneområdet for de overtredelsene man særlig tok sikte på å ramme ved en lovendring i 2015, da strafferammene i arbeidsmiljøloven § 19-1 ble forhøyet. Det var heller ikke tidligere ilagt fengselsstraff for denne type overtredelser.

Høyesterett viste ved den konkrete straffutmålingen til at forarbeidene ga begrenset veiledning for utmålingen. Hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsa da at domstolene er varsomme med å endre straffen i for store sprang, men at domstolene står friere enn ellers til å skjerpe straffenivået for på denne måten å gjennomføre formålet med straffendringen. Allmennpreventive hensyn tilsa at det ble reagert med fengselsstraff.

Dommen har betydning for straffutmålingen ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen